DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – Kliknij i pobierz deklarację przystąpienia do Klubu  „100% ŚLĄSK”

REGULAMIN – Kliknij i pobierz regulamin Klubu „100% ŚLĄSK”

STATUT KLUBU MS „ŚLĄSK” – Kliknij i pobierz statut Klubu MS „ŚLĄSK”

OFERTA MARKETINGOWA – Kliknij i pobierz ofertę marketingową  MS „ŚLĄSK”

 

 

REGULAMIN
„100% ŚLĄSK” i „B40 ELITE TEAM” przy Młodzieżowym Stowarzyszeniu „ŚLĄSK”
z dnia 11.04.2019 roku

§1
Zasady ogólne

1. Program „100% ŚLĄSK” Młodzieżowego Stowarzyszenia „Śląsk”, jest powołany, rozliczany i zarządzany przez Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk” z siedzibą przy ul. Bytomskiej 40 w Świętochłowicach, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260898. Celem działalności Klubu „100% ŚLĄSK” jest wsparcie finansowe sportowych sekcji żużla i speedrowera przy Młodzieżowym Stowarzyszeniu „Śląsk” zwanego dalej MS „ŚLĄSK”.

2. Program „100% ŚLĄSK” skierowany jest do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym oddzielna ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowanych wsparciem organizacyjnym i finansowym działalności klubu sportowego MS „ŚLĄSK”.

3. W programie „100% ŚLĄSK” uczestniczyć mogą osoby fizyczne oraz instytucje i firmy wymienione w 1§ pkt. 2, które wypełniły i podpisały deklaracje członkowską zwaną dalej umową oraz ankietę informacyjną.

4. W programie „100% ŚLĄSK” uczestniczyć mogą osoby fizyczne które ukończyły 18-ty rok życia.

§2
Zadania Klubu „100% ŚLĄSK”

1. Klub „100% ŚLĄSK” przy MS „ŚLĄSK” w Świętochłowicach, sprawuje funkcje opiniodawczo – doradcze w sprawach związanych z rozwojem i funkcjonowaniem klubu sportowego.

2. Klub „100% ŚLĄSK” wspiera działania klubu MS „Śl” poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów z funkcjonowaniem i gospodarką klubu sportowego.

3. Klub „100% ŚLĄSK” uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw w zakresie projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania klubu MS „ŚLĄSK”.

4. Klub „100% ŚLĄSK” może uczestniczyć w opiniowaniu strategii, przygotowaniu projektów oraz zarządzeń klubu MS „ŚLĄSK”.

5. Klub „100% ŚLĄSK” konsultuje oraz opiniuje wdrażanie i funkcjonowanie przedsięwzięć przygotowywanych przez klubu MS „ŚLĄSK”, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mieście.

6. Rada Klub „100% ŚLĄSK” może uczestniczyć w działaniach dotyczących współpracy z innymi klubami sportowymi.

§3
Prawa i obowiązki Członków „100% ŚLĄSK”

1. Uczestnik programu „100% ŚLĄSK” deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w umowie kwotę przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 100 zł netto miesięcznie lub jej równowartość w przypadku wpłat dokonywanych w innej walucie wg średniego kursu NBP na dzień dokonywania wpłaty.

2. W przypadku zdeklarowania w programie „100% ŚLĄSK” kwoty powyżej 300 zł netto miesięcznie lub jednorazowej wpłaty powyżej 2.500 zł netto albo ich równowartości w przypadku wpłat dokonywanych w innej walucie wg średniego kursu NBP na dzień dokonywania wpłaty. Uczestnik programu przechodzi do elitarnej grupy „B40 ELITE TEAM” z dodatkowymi korzyściami opisanymi w pakiecie „B40 ELITE TEAM”.

3. Wpłat należy dokonywać na konto MS „ŚLĄSK” o numerze rachunku: 47 1750 0012 0000 0000 3995 4915 prowadzonym przez BNP PARIBAS oddział w Rudzie Ślaskiej, z koniecznym dopiskiem: „100% ŚLĄSK” – imię i nazwisko / nazwa podmiotu do 10 dnia każdego miesiąca.

4. Uczestnik programu „100% ŚLĄSK” może dokonać wpłat „z góry” za wybrany przez siebie okres wymieniając w tytule przelewu jakich miesięcy dotyczy dana wpłata.

5. Do comiesięcznej wpłaty zostaje wystawiona do ostatniego dnia każdego miesiąca faktura VAT na umowę reklamową lub dokument darowizny wg zdeklarowanej formy w deklaracji członkowskiej.

6. Umowa zawierana jest z uczestnikiem programu na okres jednego roku kalendarzowego przy czym w przypadku braku złożenia wypowiedzenia członkostwa w programie „100% ŚLĄSK” na 14 dni przed końcem jej obowiązywania, umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok kalendarzowy.

7. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez wypowiedzenie przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§4
Przywileje Członków „100% ŚLĄSK” i „B40 ELITE TEAM”

1. Członek Klubu „100% ŚLĄSK” otrzymuje następujące prawa i przywileje:

 • CERTYFIKAT – otrzymuje pamiątkowy certyfikat potwierdzający przynależność do Klubu „100% ŚLĄSK”.
 • KOSZULKA – otrzymuje koszulkę Polo z logo klubu MS „ŚLĄSK” i Klubu „100% ŚLĄSK”.
 • LOGO FIRMY – członek Klubu „100% ŚLĄSK” otrzymuje miejsce na prestiżowej liście umieszczonej na oficjalnej stronie Klubu www.speedwaysw.pl i speedrowersw.pl
 • LOGO KLUBU – możliwość posługiwania się logiem MS „ŚLĄSK”, Klubu „100% ŚLĄSK” oraz „ŻUŻEL W SERCU ŚLĄSKA” we własnych materiałach reklamowych i stronie internetowej.
 • GRAND PRIX – bezpłatny wstęp na imprezy organizowane przez MS „ŚLĄSK” w którym Klub będzie występować w roli gospodarza lub współorganizatora,  oraz zniżki na grupowe wyjazdy na cykle GRAND PRIX na żużlu w bieżącym roku

 

2. Członek „B40 ELITE TEAM” otrzymuje następujące prawa i przywileje:

 • CERTYFIKAT – otrzymuje pamiątkowy certyfikat potwierdzający przynależność do Klubu „B40 ELITE TEAM”.
 • KOSZULKA – otrzymuje koszulkę Polo z logo klubu MS „ŚLĄSK” i „B40 ELITE TEAM”.
 • LOGO FIRMY – członek Klubu „B40 ELITE TEAM” otrzymuje miejsce na prestiżowej liście umieszczonej na oficjalnej stronie Klubu www.speedwaysw.pl i speedrowersw.pl
 • LOGO KLUBU – możliwość posługiwania się logiem MS „ŚLĄSK”, Klubu „100% ŚLĄSK”, „B40 ELITE TEAM” oraz „ŻUŻEL W SERCU ŚLĄSKA” we własnych materiałach reklamowych i stronie internetowej.
 • GRAND PRIX – bezpłatny wstęp na imprezy organizowane przez MS „ŚLĄSK” w którym Klub będzie występować w roli gospodarza lub współorganizatora,  oraz zniżki na grupowe wyjazdy na cykle GRAND PRIX na żużlu w bieżącym roku oraz bezpłatny wyjazd na jeden cykl GRAND PRIX na żużlu organizowany przez Klub MS „ŚLĄSK”.
 • SPOTKANIA – Otrzymuje prawo wstępu na m.in.: spotkania biznesowe z zapewnionym cateringiem, organizowane uroczystości klubowe oraz konferencje prasowe.

§5
Warunki uzyskania członkostwa „100% ŚLĄSK”

1. Członkiem „100% ŚLĄSK” zostaje osoba która wypełni i podpisze deklarację (umowę) przystąpienia do programu „100% ŚLĄSK” dostępną na stronie oficjalnej Klubu www.speedwaysw.pl i speedrowersw.pl lub w siedzibie Klubu. Wypełnioną deklarację (umowę) i ankietę informacyjną należy dostarczyć/wysłać na adres Klubu, tj. MS „ŚLĄSK”, ul. Bytomska 40, 41-605 Świętochłowice, z dopiskiem „100% ŚLĄSK”, lub skontaktować się z przedstawicielem Klubu celem jej przekazania.

2. Warunkiem uzyskania pełnego Członkostwa Klubu „100% ŚLĄSK” jest wpłata w wysokości minimum 100,00 zł w terminie, przez minimum 1 miesiąc zadeklarowanych składek.

3. Zarząd Klubu jako organizator programu „100% ŚLĄSK” i „B40 ELITE TEAM” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia danej osoby na członka „100% ŚLĄSK” lub „B40 ELITE TEAM” bez konieczności uzasadnienia.

§6
Organizacja i tryb pracy „100% ŚLĄSK”

1. Klub „100% ŚLĄSK” wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium „100% ŚLĄSK” zwanej dalej Radą.

2. W skład Rady Klubu „100% ŚLĄSK” wchodzą Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz Sekretarz.

3. Wybór Rady Klubu „100% ŚLĄSK” następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Klubu „100% ŚLĄSK”.

4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, a w razie jego nieobecności funkcję tę pełni Wiceprzewodniczący Rady.

5. Przewodniczący Rady:
a) inicjuje i organizuje prace Klubu „100% ŚLĄSK”
b) ustala porządek i termin obrad Rady oraz Klubu „100% ŚLĄSK” w porozumieniu z MS „ŚLĄSK”,
c) przewodniczy obradom Klubu „100% ŚLĄSK”,
d) reprezentuje Klub „100% ŚLĄSK”,

6. Kadencja Rady wynosi 2 lata.

7. Posiedzenia Klubu „100% ŚLĄSK” odbywają się z udziałem zarządu MS „ŚLĄSK” lub jego przedstawiciela, co najmniej raz na dwa miesiące z założeniem comiesięcznych spotkań.

8. Członkowie Klubu „100% ŚLĄSK” będą powiadomieni o posiedzeniach Klubu „100% ŚLĄSK” mailowo.

9. Posiedzenia Klubu „100% ŚLĄSK” są protokołowane i każdorazowo sporządzana jest lista obecności.

10. Opinie lub wnioski podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

11. Opinie lub wnioski podpisuje Przewodniczący Klubu „100% ŚLĄSK”.

12. Obsługę Rady Klubu „100% ŚLĄSK” zapewnia MS „ŚLĄSK”. Do jego zadań należy w szczególności:
a) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady,
b) powiadamianie członków Rady oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce posiedzenia,
c) przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady w zakresie ustalonej tematyki przez Radę i MS „ŚLĄSK”,
d) monitoring przyjętych przez Radę opinii lub wniosków.

§7
Wykluczenie i postanowienia końcowe „100% ŚLĄSK”

1. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wykluczenie z członkostwa Klubu „100% ŚLĄSK” osoby gdy działa ona na szkodę Klubu MS „ŚLĄSK”.

2. Wykluczony z członkostwa w Klubie „100% ŚLĄSK” traci wszelkie prawa i przywileje z dniem wykluczenia.

3. Zarząd Klubu jako organizator Klubu „100% ŚLĄSK” zastrzega sobie prawo do zmiany umowy oraz powyższego regulaminu w dowolnym momencie powiadamiając uczestnika programu na min. 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

Sponsorzy

Świętochłowice
KIM Group
Moto-Kris
zarzecki
kolormotip
gwozdz_logo
Kenpol
misztal
kudera
janis druk
Cynkownia
ZREP
Miąso transport
CTS
prolexi
owocowa
proinstal
urban
pwik
mpgk
osir skałka
ŚTM
Muzeum Powstań Śląskich
silkone
Life
gonet
jactech
ft logistic
Pablosz
Klub Kibica
dorota
Foto_romek
karol_foto
PZM

Kontakt

41-600 Świętochłowice
ul. Bytomska 40

+48 603 122 368
+48 509 840 719
biuro@speedwaysw.pl
https://www.speedwaysw.pl