DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – Kliknij i pobierz deklarację przystąpienia do Klubu  „100% ŚLĄSK”

REGULAMIN – Kliknij i pobierz regulamin Klubu „100% ŚLĄSK”

STATUT KLUBU MS „ŚLĄSK” – Kliknij i pobierz statut Klubu MS „ŚLĄSK”

OFERTA MARKETINGOWA – Kliknij i pobierz ofertę marketingową  MS „ŚLĄSK”

 

 

REGULAMIN
„100% ŚLĄSK” i „B40 ELITE TEAM” przy Młodzieżowym Stowarzyszeniu „ŚLĄSK”
z dnia 11.04.2019 roku

§1
Zasady ogólne

1. Program „100% ŚLĄSK” Młodzieżowego Stowarzyszenia „Śląsk”, jest powołany, rozliczany i zarządzany przez Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk” z siedzibą przy ul. Bytomskiej 40 w Świętochłowicach, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260898. Celem działalności Klubu „100% ŚLĄSK” jest wsparcie finansowe sportowych sekcji żużla i speedrowera przy Młodzieżowym Stowarzyszeniu „Śląsk” zwanego dalej MS „ŚLĄSK”.

2. Program „100% ŚLĄSK” skierowany jest do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym oddzielna ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowanych wsparciem organizacyjnym i finansowym działalności klubu sportowego MS „ŚLĄSK”.

3. W programie „100% ŚLĄSK” uczestniczyć mogą osoby fizyczne oraz instytucje i firmy wymienione w 1§ pkt. 2, które wypełniły i podpisały deklaracje członkowską zwaną dalej umową oraz ankietę informacyjną.

4. W programie „100% ŚLĄSK” uczestniczyć mogą osoby fizyczne które ukończyły 18-ty rok życia.

§2
Zadania Klubu „100% ŚLĄSK”

1. Klub „100% ŚLĄSK” przy MS „ŚLĄSK” w Świętochłowicach, sprawuje funkcje opiniodawczo – doradcze w sprawach związanych z rozwojem i funkcjonowaniem klubu sportowego.

2. Klub „100% ŚLĄSK” wspiera działania klubu MS „Śl” poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów z funkcjonowaniem i gospodarką klubu sportowego.

3. Klub „100% ŚLĄSK” uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw w zakresie projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania klubu MS „ŚLĄSK”.

4. Klub „100% ŚLĄSK” może uczestniczyć w opiniowaniu strategii, przygotowaniu projektów oraz zarządzeń klubu MS „ŚLĄSK”.

5. Klub „100% ŚLĄSK” konsultuje oraz opiniuje wdrażanie i funkcjonowanie przedsięwzięć przygotowywanych przez klubu MS „ŚLĄSK”, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mieście.

6. Rada Klub „100% ŚLĄSK” może uczestniczyć w działaniach dotyczących współpracy z innymi klubami sportowymi.

§3
Prawa i obowiązki Członków „100% ŚLĄSK”

1. Uczestnik programu „100% ŚLĄSK” deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w umowie kwotę przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 100 zł netto miesięcznie lub jej równowartość w przypadku wpłat dokonywanych w innej walucie wg średniego kursu NBP na dzień dokonywania wpłaty.

2. W przypadku zdeklarowania w programie „100% ŚLĄSK” kwoty powyżej 300 zł netto miesięcznie lub jednorazowej wpłaty powyżej 2.500 zł netto albo ich równowartości w przypadku wpłat dokonywanych w innej walucie wg średniego kursu NBP na dzień dokonywania wpłaty. Uczestnik programu przechodzi do elitarnej grupy „B40 ELITE TEAM” z dodatkowymi korzyściami opisanymi w pakiecie „B40 ELITE TEAM”.

3. Wpłat należy dokonywać na konto MS „ŚLĄSK” o numerze rachunku: 47 1750 0012 0000 0000 3995 4915 prowadzonym przez BNP PARIBAS oddział w Rudzie Ślaskiej, z koniecznym dopiskiem: „100% ŚLĄSK” – imię i nazwisko / nazwa podmiotu do 10 dnia każdego miesiąca.

4. Uczestnik programu „100% ŚLĄSK” może dokonać wpłat „z góry” za wybrany przez siebie okres wymieniając w tytule przelewu jakich miesięcy dotyczy dana wpłata.

5. Do comiesięcznej wpłaty zostaje wystawiona do ostatniego dnia każdego miesiąca faktura VAT na umowę reklamową lub dokument darowizny wg zdeklarowanej formy w deklaracji członkowskiej.

6. Umowa zawierana jest z uczestnikiem programu na okres jednego roku kalendarzowego przy czym w przypadku braku złożenia wypowiedzenia członkostwa w programie „100% ŚLĄSK” na 14 dni przed końcem jej obowiązywania, umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok kalendarzowy.

7. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez wypowiedzenie przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§4
Przywileje Członków „100% ŚLĄSK” i „B40 ELITE TEAM”

1. Członek Klubu „100% ŚLĄSK” otrzymuje następujące prawa i przywileje:

 • CERTYFIKAT – otrzymuje pamiątkowy certyfikat potwierdzający przynależność do Klubu „100% ŚLĄSK”.
 • KOSZULKA – otrzymuje koszulkę Polo z logo klubu MS „ŚLĄSK” i Klubu „100% ŚLĄSK”.
 • LOGO FIRMY – członek Klubu „100% ŚLĄSK” otrzymuje miejsce na prestiżowej liście umieszczonej na oficjalnej stronie Klubu www.speedwaysw.pl i speedrowersw.pl
 • LOGO KLUBU – możliwość posługiwania się logiem MS „ŚLĄSK”, Klubu „100% ŚLĄSK” oraz „ŻUŻEL W SERCU ŚLĄSKA” we własnych materiałach reklamowych i stronie internetowej.
 • GRAND PRIX – bezpłatny wstęp na imprezy organizowane przez MS „ŚLĄSK” w którym Klub będzie występować w roli gospodarza lub współorganizatora,  oraz zniżki na grupowe wyjazdy na cykle GRAND PRIX na żużlu w bieżącym roku

 

2. Członek „B40 ELITE TEAM” otrzymuje następujące prawa i przywileje:

 • CERTYFIKAT – otrzymuje pamiątkowy certyfikat potwierdzający przynależność do Klubu „B40 ELITE TEAM”.
 • KOSZULKA – otrzymuje koszulkę Polo z logo klubu MS „ŚLĄSK” i „B40 ELITE TEAM”.
 • LOGO FIRMY – członek Klubu „B40 ELITE TEAM” otrzymuje miejsce na prestiżowej liście umieszczonej na oficjalnej stronie Klubu www.speedwaysw.pl i speedrowersw.pl
 • LOGO KLUBU – możliwość posługiwania się logiem MS „ŚLĄSK”, Klubu „100% ŚLĄSK”, „B40 ELITE TEAM” oraz „ŻUŻEL W SERCU ŚLĄSKA” we własnych materiałach reklamowych i stronie internetowej.
 • GRAND PRIX – bezpłatny wstęp na imprezy organizowane przez MS „ŚLĄSK” w którym Klub będzie występować w roli gospodarza lub współorganizatora,  oraz zniżki na grupowe wyjazdy na cykle GRAND PRIX na żużlu w bieżącym roku oraz bezpłatny wyjazd na jeden cykl GRAND PRIX na żużlu organizowany przez Klub MS „ŚLĄSK”.
 • SPOTKANIA – Otrzymuje prawo wstępu na m.in.: spotkania biznesowe z zapewnionym cateringiem, organizowane uroczystości klubowe oraz konferencje prasowe.

§5
Warunki uzyskania członkostwa „100% ŚLĄSK”

1. Członkiem „100% ŚLĄSK” zostaje osoba która wypełni i podpisze deklarację (umowę) przystąpienia do programu „100% ŚLĄSK” dostępną na stronie oficjalnej Klubu www.speedwaysw.pl i speedrowersw.pl lub w siedzibie Klubu. Wypełnioną deklarację (umowę) i ankietę informacyjną należy dostarczyć/wysłać na adres Klubu, tj. MS „ŚLĄSK”, ul. Bytomska 40, 41-605 Świętochłowice, z dopiskiem „100% ŚLĄSK”, lub skontaktować się z przedstawicielem Klubu celem jej przekazania.

2. Warunkiem uzyskania pełnego Członkostwa Klubu „100% ŚLĄSK” jest wpłata w wysokości minimum 100,00 zł w terminie, przez minimum 1 miesiąc zadeklarowanych składek.

3. Zarząd Klubu jako organizator programu „100% ŚLĄSK” i „B40 ELITE TEAM” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia danej osoby na członka „100% ŚLĄSK” lub „B40 ELITE TEAM” bez konieczności uzasadnienia.

§6
Organizacja i tryb pracy „100% ŚLĄSK”

1. Klub „100% ŚLĄSK” wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium „100% ŚLĄSK” zwanej dalej Radą.

2. W skład Rady Klubu „100% ŚLĄSK” wchodzą Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz Sekretarz.

3. Wybór Rady Klubu „100% ŚLĄSK” następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Klubu „100% ŚLĄSK”.

4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, a w razie jego nieobecności funkcję tę pełni Wiceprzewodniczący Rady.

5. Przewodniczący Rady:
a) inicjuje i organizuje prace Klubu „100% ŚLĄSK”
b) ustala porządek i termin obrad Rady oraz Klubu „100% ŚLĄSK” w porozumieniu z MS „ŚLĄSK”,
c) przewodniczy obradom Klubu „100% ŚLĄSK”,
d) reprezentuje Klub „100% ŚLĄSK”,

6. Kadencja Rady wynosi 2 lata.

7. Posiedzenia Klubu „100% ŚLĄSK” odbywają się z udziałem zarządu MS „ŚLĄSK” lub jego przedstawiciela, co najmniej raz na dwa miesiące z założeniem comiesięcznych spotkań.

8. Członkowie Klubu „100% ŚLĄSK” będą powiadomieni o posiedzeniach Klubu „100% ŚLĄSK” mailowo.

9. Posiedzenia Klubu „100% ŚLĄSK” są protokołowane i każdorazowo sporządzana jest lista obecności.

10. Opinie lub wnioski podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

11. Opinie lub wnioski podpisuje Przewodniczący Klubu „100% ŚLĄSK”.

12. Obsługę Rady Klubu „100% ŚLĄSK” zapewnia MS „ŚLĄSK”. Do jego zadań należy w szczególności:
a) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady,
b) powiadamianie członków Rady oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce posiedzenia,
c) przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady w zakresie ustalonej tematyki przez Radę i MS „ŚLĄSK”,
d) monitoring przyjętych przez Radę opinii lub wniosków.

§7
Wykluczenie i postanowienia końcowe „100% ŚLĄSK”

1. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wykluczenie z członkostwa Klubu „100% ŚLĄSK” osoby gdy działa ona na szkodę Klubu MS „ŚLĄSK”.

2. Wykluczony z członkostwa w Klubie „100% ŚLĄSK” traci wszelkie prawa i przywileje z dniem wykluczenia.

3. Zarząd Klubu jako organizator Klubu „100% ŚLĄSK” zastrzega sobie prawo do zmiany umowy oraz powyższego regulaminu w dowolnym momencie powiadamiając uczestnika programu na min. 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

Sponsorzy

Świętochłowice
KIM Group
Moto-Kris
zarzecki
kolormotip
gwozdz_logo
Kenpol
misztal
kudera
janis druk
Cynkownia
ZREP
Miąso transport
CTS
pwik
mpgk
osir skałka
ŚTM
Muzeum Powstań Śląskich
silkone
Life
gonet
jactech
ft logistic
Klub Kibica
dorota
Foto_romek
karol_foto
PZM

Kontakt

41-600 Świętochłowice
ul. Bytomska 40

+48 603 122 368
+48 509 840 719
biuro@speedwaysw.pl
http://www.speedwaysw.pl